21/09/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และ กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
18/09/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
14/09/60
แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน20 (PHATRA FI6M20)
13/09/60
Promotion LTF และ RMF สำหรับลูกค้า 2560
07/09/60
ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
07/09/60
ประกาศการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 5 กองทุน
FirstPrev 1234567262728 NextLastAll