16/09/63
ประกาศ การแก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน
08/09/63
ประกาศ แจ้งรายชื่อกองทุนรวม จำนวน 12 กองทุน ที่ไม่เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน รายละเอียดตามประกาศนี้
24/08/63
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)
21/08/63
แจ้งงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
21/08/63
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
17/08/63
ประกาศ แจ้งเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ) และกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA PGE)
FirstPrev 1234567495051 NextLastAll