17/06/62
บลจ.ภัทร เปิดตัวกองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนตามดัชนี MSCI ACWI เสนอขาย 18-26 มิถุนายน 2562 นี้
17/06/62
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)
17/06/62
ประกาศ แจ้งปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวม 5 กองทุน
12/06/62
ประกาศ แจ้งเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H)
24/05/62
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ประจำปี 2562
24/05/62
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
FirstPrev 1234567373839 NextLastAll