07/07/63
ประกาศหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
30/06/63
ประกาศ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (หลัง IPO) ของกองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light
29/06/63
ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ)
29/06/63
ประกาศ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ สำหรับหน่วยลงทุน ชนิดทั่วไป (PHATRA GNP-H)
16/06/63
รายงานสรุปการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 [URBNPF]
16/06/63
รายงานสรุปการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 [SPF]
FirstPrev 1234567474849 NextLastAll