03/10/62
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562
01/10/62
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
24/09/62
ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
23/09/62
แจ้งกำหนดวันจัดประชุมและแจ้งกำหนดวันรายชื่อของผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562
13/09/62
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
23/08/62
ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
FirstPrev 1234567404142 NextLastAll