10/08/61
ประกาศ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
10/08/61
ประกาศ แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
07/08/61
เรื่อง การรายงานการลงทุนเกินอัตราส่วนการลงทุน (Single Entity Limit) ของกองทุน PHATRA PLUS
31/07/61
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
17/07/61
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
17/07/61
ประกาศผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 26 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
FirstPrev 1234567313233 NextLastAll