04/10/61
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
28/09/61
ประกาศ การจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
25/09/61
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D)
21/09/61
Promotion PHATRA LTF/RMF 2561
19/09/61
ประกาศผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 27 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
18/09/61
ประกาศวันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
FirstPrev 1234567323334 NextLastAll