04/04/62
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
04/04/62
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
03/04/62
ประกาศแจ้งปรับการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D) จากต้องวางคำสั่งล่วงหน้าเป็นไม่ต้องวางคำสั่งล่วงหน้า
03/04/62
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
25/03/62
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)
15/03/62
ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light)
FirstPrev 1234567353637 NextLastAll