23/11/60
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
21/11/60
ประกาศ การจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการจัดการของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
13/11/60
แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน22 (PHATRA FI6M22)
02/11/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
01/11/60
แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน21 (PHATRA FI6M21)
19/10/60
ประกาศ การยกเลิกการจัดตั้งและคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน23 (PHATRA FI6M23)
FirstPrev 1234567272829 NextLastAll