20/02/62
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
11/02/62
ประกาศ การเปิดเสนอขาย IPO และ หลัง IPO ของกองทุน PHATRA SG-AA Light และ PHATRA SG-AA Extra
07/02/62
ประกาศ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา (URBNPF)
07/02/62
ประกาศ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
09/01/62
ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมด จำนวน 4 กองทุน
04/01/62
ประกาศการปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS)
FirstPrev 1234567333435 NextLastAll