23/04/61
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
27/03/61
Morningstar Best Fund House Award 2018
26/03/61
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)
22/03/61
ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 4 กองทุน
19/03/61
ประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
19/03/61
ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
FirstPrev 1234567293031 NextLastAll