22/02/61
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption)
12/02/61
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 11 กองทุน
09/02/61
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2561
09/02/61
ประกาศ กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
09/02/61
ประกาศ กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
03/01/61
ประกาศ ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดจำนวน 4 กองทุน
FirstPrev 1234567282930 NextLastAll