22/11/61
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
20/11/61
ประกาศ การไม่ให้บริการด้านการเปิดบัญชีกองทุนที่สำนักงานของ บลจ.ภัทร
16/11/61
ประกาศ แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
15/11/61
บลจ.ภัทร ออกกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61
15/11/61
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวม 22 กองทุน
12/11/61
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
FirstPrev 1234567343536 NextLastAll