ประกาศ แจ้งหยุดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร
18/12/62

ประกาศ 

แจ้งหยุดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร

 

เนื่องจากผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“กองทุนรวม LTF”) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร”) ในฐานะบริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งหยุดรับคำสั่งซื้อและหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมต้นทางภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ที่มิใช่กองทุนรวม LTF สำหรับกองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) และ

              2. กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)

 

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการสำหรับการรับเงินลงทุนที่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว  โดย บลจ.ภัทร จะดำเนินการหยุดรับคำสั่งซื้อและหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมต้นทางภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ที่มิใช่กองทุนรวม LTF เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของท่านหรือกรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทางโทร.
02-305-9800

 

                 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน