ประกาศ แจ้งการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ของกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG
06/08/63


ประกาศ

แจ้งการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ของกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ของกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG โดยบริษัทจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อกองทุน

ชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG FUND)

(1)   ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50 ESG-SSFX)

(2)   ชนิดเพื่อการออม (PHATRA SET50 ESG-SSF)

เพิ่มเติม

(3)  ชนิดทั่วไป (PHATRA SET50 ESG)

หมายเหตุ:  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ  ทั้งนี้ บริษัท
                  ขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

             

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง

ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

เอกสารแนบ

1.หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA SET50 ESG)

2.หนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG