บลจ.ภัทร ออกกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61
15/11/61


หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุน PHATRA SG-AA RMF >> คลิกที่นี่

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุน PHATRA GNP RMF-H  >> คลิกที่นี่

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุน PHATRA GNP RMF-UH  >> คลิกที่นี่

 

บลจ.ภัทร ออกกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61

เพื่อขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนที่หลายหลาก นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) เปิดตัวกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพใหม่จำนวน 3 กองทุนประกอบด้วย กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (Phatra Strategic Asset Allocation Retirement Fund - PHATRA SG-AA RMF), กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ (Phatra Global New Perspective Retirement Fund-Unhedged - PHATRA GNP RMF-UH) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (Phatra Global New Perspective Retirement Fund-Hedged - PHATRA GNP RMF-H) ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61

โดยกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ PHATRA SG-AA RMF เป็นกองทุนที่เน้นกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนในช่วงแรก กองทุน PHATRA SG-AA RMF อาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PHATRA SG-AA ที่มีการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินหลากหลายประเภท ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งก็คือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.ภัทร) การกระจายการลงทุนนี้จะช่วยลดความผันผวนและช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาว ดังนั้น กองทุน PHATRA SG-AA RMF จึงเป็นกองทุนที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว และยังกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภท โดยผู้ลงทุนไม่ต้องทำเอง

ส่วนอีก 2 กองทุน กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ หรือ PHATRA GNP RMF-UH และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ PHATRA GNP RMF-H เป็นกองทุน Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุนรวมหลักเพียงกองเดียวคือ Capital Group New Perspective Fund (LUX) ลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำทั่วโลกซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง โดยกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของโลกในอนาคต เช่น การขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางและกำลังบริโภคของ Emerging Market รวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กองทุนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปในหุ้นต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุนที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สามารถเลือกลงทุนในกองทุน PHATRA GNP RMF-H ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเหมือนกับ PHATRA GNP RMF-UH แต่กองทุน PHATRA GNP RMF-H จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับนักลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อ ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา โทร. 02 165 5555 และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร โทร. 02 305 9559 หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ชวน

คำเตือน :

-      การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

-      กองทุนจะระดมเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยเป็นรูปสกุลเงินบาทและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุล เงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ ของผู้จัดการกองทุน

-      PHATRA GNP RMF-H จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของหน่วยลงทุน ของกองทุนหลักกลับมาเป็นสกุลเงินบาทเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุน อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว อาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น