ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
02/11/60

ประกาศ

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (“PHATRA GHC”) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 เมษายน 30 กันยายน 2560 ดังนี้

      

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน :         วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วันที่จ่ายเงินปันผล :                                            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

อัตราการจ่ายเงินปันผล* :                                    0.90 บาทต่อหน่วยลงทุน

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง :          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และจะเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการ ที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน


การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน