ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
30/07/63

ประกาศ

 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) (“กองทุน”) ใคร่ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายทะเบียนหน่วยลงทุน เนื่องจาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนแจ้งความประสงค์ในการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทได้แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายใหม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื่องดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามข้อ 22 (1) ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 41/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดแก้ไขการโครงการจัดการกองทุน ดังนี้

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน เดิม

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ใหม่

ชื่อ : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-207-4900 

โทรสาร 02-207-4931

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310          

โทรศัพท์: 02-128-2324-9

โทรสาร : 02-128-4621,4622,4624

 

                ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

               

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์โทร. 0-2305-9835-7

 


ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน