ประกาศ แจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 8 กองทุน
22/05/63


ประกาศ

แจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 8 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สำหรับกองทุนรวมจำนวน 8 กองทุนดังนี้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ชื่อกองทุน

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

1.  

กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND)

 

(1)   ชนิดทั่วไป (PHATRA MP)

(2)   ชนิด F สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคล    ภายใต้การจัดการของบริษัท (PHATRA MP-F)

เพิ่มเติม

(3)   ชนิดเพื่อการออม (PHATRA MP-SSF)

2.  

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND)

(1)   ชนิดทั่วไป (PHATRA ACT FIXED)

(2)   ชนิด F สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล   ภายใต้การจัดการของบริษัท (PHATRA ACT FIXED-F)

เพิ่มเติม

(3)   ชนิดเพื่อการออม (PHATRA ACT FIXED-SSF)

3.  

กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล
อิควิตี้ (PHATRA PGE FUND)

(1)   ชนิดทั่วไป (PHATRA PGE)

(2)   ชนิด F สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล   ภายใต้การจัดการของบริษัท (PHATRA PGE-F)

เพิ่มเติม

(3)  ชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF)

4.  

กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์
(PHATRA PROP-D FUND) 

(1)   ชนิดทั่วไป (PHATRA PROP-D)

(2)   ชนิด F สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล   ภายใต้การจัดการของบริษัท (PHATRA PROP-D -F)

เพิ่มเติม

(3)   ชนิดเพื่อการออม (PHATRA PROP-D-SSF)

5.  

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

(1)   ชนิดสะสมมูลค่า (PHATRA ACT EQ-A)

(2)   ชนิดจ่ายเงินปันผล  (PHATRA ACT EQ-D)

เพิ่มเติม

(3)   ชนิดเพื่อการออม (PHATRA ACT EQ-SSF)

6.  

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG FUND)

(1)   ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50 ESG-SSFX)

เพิ่มเติม

(2)  ชนิดเพื่อการออม (PHATRA SET50 ESG-SSF)

7.  

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท
อโลเคชั่น-Light
(PHATRA SG-AA Light FUND)

เปิดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน *

โดยแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1)  ชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA Light)

(2)  ชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA Light-SSF)

8.  

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท
อโลเคชั่น-Extra
(PHATRA SG-AA Extra FUND)

เปิดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน *

โดยแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1)  ชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA Extra)

(2)  ชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA Extra-SSF)

หมายเหตุ:  *สำหรับกองทุน PHATRA SG-AA Light FUND และ PHATRA SG-AA Extra FUND ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทเริ่มเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน จะได้รับการจัดประเภทให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ข้างต้น  ผู้ลงทุนต้องลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมจากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชี้ชวนของกองทุนดังกล่าว

 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้จากทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร  (ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ)

บริษัทขอสงวนสิทธิเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เท่านั้น

หมายเหตุ:  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ  ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

             

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

  

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน”PHATRA MP-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA ACT FIXED-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA SG-AA Light-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA SG-AA Extra-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA ACT EQ-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA SET50 ESG-SSF

PHATRA PGE-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA PROP-D-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน