ประกาศ แจ้งปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวม 5 กองทุน
17/06/62

ประกาศ

แจ้งปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวม 5 กองทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน ได้แก่

1.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H FUND)

2.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  (PHATRA GNP)

3.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H)

4.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H)

5.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH)

โดยมีรายละเอียดการปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง ดังนี้

 

ปัจจุบัน

ใหม่

ระยะเวลาการชำระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน

5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

4 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะคำนวณภายใน
วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

 

ทั้งนี้ การปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562  
เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร.
0-2305-9800                            

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน