9 กองทุน SSF โดย บลจ.ภัทร
08/06/63

9 กองทุน SSF โดย บลจ.ภัทร 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม >>คลิกที่นี่<< 

PHATRA MP-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA ACT FIXED-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA SG-AA Light-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA SG-AA

PHATRA SG-AA Extra-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA ACT EQ-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA SET50 ESG-SSFหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA PGE-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

PHATRA PROP-D-SSF

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน