Promotion PHATRA LTF/RMF 2561
21/09/61


 

"ลงทุนสะสมใน LTF/RMF ของ บลจ.ภัทร ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 2561 ทุกๆ 50,000 บาท

รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท"

 

เงื่อนไข

 1. ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA PROPRMF, PHATRA SG-AA RMF, PHATRA GNP RMF-H, PHATRA GNP RMF-UH, PHATRA LTFD และ PHATRA SmartMV LTF หรือกองทุน LTF/RMF อื่นตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 28 ธันวาคม 2561 สำหรับช่องทางการชำระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่น เท่านั้น (ยกเว้นการชำระผ่านบัตรเครดิต) จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท
 2. ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คำนวณจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ. อื่น ที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 28 ธันวาคม 2561 ของ LTF/RMF ทุกกองทุนของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม LTF/RMF ของ บลจ. ภัทร และ การขายคืนกองทุน LTF/RMF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ณ ปี 2561 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
 4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร
 • การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 • กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
 • กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน