การให้บริการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต สำหรับกองทุนรวม LTF และ RMF
02/11/58
ประกาศ

 

บลจ.ภัทร จำกัด เปิดให้มีบริการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต ทุกธนาคาร (ยกเว้น Citibank,  AMEX, TMB และ GSB) เพิ่มเติม สำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF และ RMF โดยรับชำระเฉพาะกองทุน PHATRA LTFD, PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF และ PHATRA PROPRMF เท่านั้น 
 
Download เงื่อนไขการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
 
 
                           • กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของ บลจ.ภัทร 

                           • กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต 

                           • แนบสำเนาหน้า-หลังบัตรเครดิต (ปกปิดรหัส 3 ตัวท้ายด้านหลังบัตรเครดิต) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด และยอดการชำระขั้นต่ำต่อรายการเพิ่มเติมได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agents) ของบลจ.ภัทร ทุกแห่ง ก่อนทำรายการ   Download เงื่อนไขการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต