ประกาศ วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนประเภท LTF / RMF เพิ่มเติมผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร
02/11/58
ประกาศ                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ขอแจ้งวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนประเภท LTF / RMF เพิ่มเติมผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร* สำหรับจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุน PHATRA LTFD, PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF และ PHATRA PROPRMF เท่านั้น                    ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินผ่านวิธีการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดย                           • กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของ บลจ.ภัทร 

                           • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต 

                           • แนบสำเนาบัตรเครดิต + บัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง*เงื่อนไขบัตรเครดิตตามรายละเอียดที่แนบ