Promotion LTF และ RMF สำหรับลูกค้า 2560
13/09/60

 

ลงทุนสะสมใน LTF/RMF ของ บลจ.ภัทร ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 29 .. 2560 ทุกๆ 50,000 บาท

รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท

 

 

 

เงื่อนไข

1.ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA PROPRMF, PHATRA LTFD และ PHATRA SmartMV LTF ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 29 ธันวาคม 2560 สำหรับช่องทางการชำระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่น เท่านั้น (ยกเว้นการชำระผ่านบัตรเครดิต) จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท

2. ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้

3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คำนวณจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ. อื่น ที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 29 ธันวาคม 2560 ของ LTF/RMF ทุกกองทุนของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม LTF/RMF ของ บลจ. ภัทร และ การขายคืนกองทุน LTF/RMF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ณ ปี 2560 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าวในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Download เงื่อนไข Promotion LTF และ RMF 2560 พร้อมสรุปข้อมูลกองทุนรวมที่ร่วมโครงการส่งเสริมการขาย