Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 25 เม.ย. 61 11.8502 12,220,703,985.10 11.8503 11.8502 0.0002
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 25 เม.ย. 61 10.4296 321,659,928.57 10.4297 10.4296 -0.0016
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 25 เม.ย. 61 13.5089 9,897,271,048.04 13.5090 13.5089 0.0003
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน22 : PHATRA FI6M22 27 มี.ค. 61 10.0744 598,144,579.86 10.0745 10.0744 0.0000
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 25 เม.ย. 61 14.2580 10,366,321,360.81 14.3344 14.2580 -0.0415
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 25 เม.ย. 61 12.9602 1,886,862,420.84 13.0899 12.9602 -0.0136
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 25 เม.ย. 61 12.0203 455,741,756.09 12.0204 12.0203 -0.0111
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 25 เม.ย. 61 13.2892 357,805,554.86 13.3557 13.2892 -0.0551
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 25 เม.ย. 61 18.5363 1,086,671,448.15 18.6291 18.5363 -0.0708
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 25 เม.ย. 61 12.6280 233,582,321.60 12.6597 12.6280 -0.0222
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 25 เม.ย. 61 19.2414 1,201,024,520.35 19.2896 19.2414 -0.0432
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 24 เม.ย. 61 9.7925 3,016,643,394.27 9.8660 9.7925 0.0061
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 24 เม.ย. 61 11.0710 2,301,909,108.79 11.1818 11.0710 -0.1264
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 24 เม.ย. 61 15.8772 206,212,700.94 16.0361 15.8772 -0.1217
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 24 เม.ย. 61 6.3997 31,774,488.85 6.3998 6.3997 0.0224
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 25 เม.ย. 61 11.4573 30,116,625.18 11.4574 11.4573 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 25 เม.ย. 61 13.7529 108,105,191.16 13.7530 13.7529 -0.0039
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 25 เม.ย. 61 32.9936 215,306,180.36 32.9937 32.9936 -0.1151
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 25 เม.ย. 61 44.3397 1,086,682,897.45 44.3398 44.3397 -0.1785
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 25 เม.ย. 61 18.4174 152,962,849.38 18.4175 18.3253 -0.0356
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 25 เม.ย. 61 11.3350 165,199,989.51 11.3351 11.3350 -0.0104
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 25 เม.ย. 61 29.9873 4,890,096,095.55 29.9874 29.9873 -0.1213
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 มี.ค. 61 13.1848 12,525,647,828.12 13.1849 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 มี.ค. 61 5.2815 380,271,773.12 5.2816 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน