Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 22 มี.ค. 62 11.9794 11,705,763,450.93 11.9795 11.9794 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 22 มี.ค. 62 13.6719 8,996,933,070.75 13.6720 13.6719 0.0006
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 22 มี.ค. 62 13.6731 1,500,755.16 13.6732 13.6731 0.0007
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 22 มี.ค. 62 10.5682 627,954,606.01 10.5683 10.5682 0.0029
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 22 มี.ค. 62 10.5692 3,003,822.90 10.5693 10.5692 0.0029
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 21 มี.ค. 62 10.0258 658,018,540.20 10.0527 10.0258 0.0160
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 21 มี.ค. 62 10.0501 122,373,247.28 10.1040 10.0501 0.0310
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 21 มี.ค. 62 14.1154 11,349,550,433.26 14.1910 14.1154 0.0478
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 22 มี.ค. 62 11.8827 468,685,515.71 11.8828 11.8827 0.0835
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 22 มี.ค. 62 11.7830 1,338,732,984.47 11.9009 11.7830 0.0459
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 22 มี.ค. 62 11.8645 266,274,757.88 11.9239 11.8645 0.0924
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 22 มี.ค. 62 16.7839 37,972,389.87 16.8679 16.7839 0.1344
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 22 มี.ค. 62 16.3171 1,522,792,114.51 16.3988 16.3171 0.1307
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 22 มี.ค. 62 13.7178 717,202,178.22 13.7522 13.7178 0.0519
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 22 มี.ค. 62 22.0912 1,290,460,972.75 22.1465 22.0912 0.0883
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 21 มี.ค. 62 10.0172 0.00 10.0173 10.0172 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 21 มี.ค. 62 10.0172 2,035,842,865.20 10.0924 10.0172 0.0383
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 21 มี.ค. 62 9.9399 619,220,573.52 10.0394 9.9399 0.0453
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 21 มี.ค. 62 11.5607 2,414,404,101.70 11.6764 11.5607 0.0250
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 21 มี.ค. 62 15.5912 183,088,807.40 15.7472 15.5912 0.0419
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 21 มี.ค. 62 6.0727 66,689,224.47 6.0728 6.0727 -0.0331
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 22 มี.ค. 62 13.9187 136,438,894.20 13.9188 13.9187 0.0039
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 22 มี.ค. 62 11.5596 49,359,180.73 11.5597 11.5596 0.0004
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 22 มี.ค. 62 30.3284 266,827,379.24 30.3285 30.3284 0.2132
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 21 มี.ค. 62 10.2467 42,139,669.29 10.2468 10.2467 0.0340
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 21 มี.ค. 62 10.5934 3,700,927.73 10.5935 10.5934 0.0226
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 21 มี.ค. 62 10.8383 6,946,732.97 10.8384 10.8383 0.0490
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 22 มี.ค. 62 20.6691 293,326,601.93 20.6692 20.5658 0.0794
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 22 มี.ค. 62 40.0125 1,481,409,059.19 40.0126 40.0125 0.3256
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 22 มี.ค. 62 11.2124 216,724,265.35 11.2125 11.2124 0.0784
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 22 มี.ค. 62 26.2602 6,337,254,570.63 26.2603 26.2602 0.2156
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ม.ค. 62 12.6837 12,049,553,167.11 12.6838 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ม.ค. 62 5.2992 381,549,029.51 5.2993 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน