Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 29 มี.ค. 60 11.7087 6,808,530,882.64 11.7088 11.7087 0.0005
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 29 มี.ค. 60 10.1496 86,419,630.67 10.1497 10.1496 0.0018
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 29 มี.ค. 60 13.3195 4,993,223,928.99 13.3196 13.3195 0.0009
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 28 ก.พ. 60 10.0066 1,321,901,893.18 10.0067 10.0066 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน23 : PHATRA EFI6M23 28 ก.พ. 60 10.0838 564,046,130.41 10.0839 10.0838 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 28 ก.พ. 60 10.0363 721,206,251.97 10.0364 10.0363 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี1 : PHATRA FI3Y1 28 ก.พ. 60 11.0639 383,578,606.78 11.0640 11.0639 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 28 ก.พ. 60 11.0288 438,283,465.30 11.0289 11.0288 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มกองทุนรวมผสม ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5 : PHATRA EQ LINK6M5 28 ก.พ. 60 10.0552 162,150,775.00 10.0553 10.0552 0.0000
2) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น : PHATRA ABSOLUTE 29 มี.ค. 60 9.5858 764,753,136.14 9.6818 9.5858 -0.0154
3) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 29 มี.ค. 60 13.2822 4,586,087,480.69 13.3534 13.2822 0.0214
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 29 มี.ค. 60 11.0970 954,523,646.25 11.2081 11.0970 0.0268
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 29 มี.ค. 60 11.6473 445,716,886.98 11.6474 11.6473 0.0014
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 29 มี.ค. 60 12.2351 68,439,683.43 12.2964 12.2351 0.0218
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 29 มี.ค. 60 16.3682 347,798,954.56 16.4501 16.3682 0.0280
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 29 มี.ค. 60 12.2483 239,834,719.78 12.2790 12.2483 0.0181
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 29 มี.ค. 60 17.5591 1,206,508,600.85 17.6031 17.5591 0.0233
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 28 มี.ค. 60 10.3177 751,345,111.25 10.3178 10.3177 0.0624
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 28 มี.ค. 60 16.2315 355,599,929.07 16.3939 16.2315 0.0112
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 28 มี.ค. 60 6.5301 59,916,570.91 6.5302 6.5301 -0.0250
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 29 มี.ค. 60 11.3509 31,785,412.98 11.3510 11.3509 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 29 มี.ค. 60 13.3904 93,333,798.11 13.3905 13.3904 0.0022
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 29 มี.ค. 60 28.7303 117,761,554.52 28.7304 28.7303 0.0678
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 29 มี.ค. 60 37.6350 408,021,831.31 37.6351 37.6350 0.1058
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 29 มี.ค. 60 17.0163 127,560,018.10 17.0164 16.9312 0.0259
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 29 มี.ค. 60 10.4601 93,788,928.58 10.4602 10.4601 0.0013
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 29 มี.ค. 60 26.3724 2,211,592,721.08 26.3725 26.3724 0.0754
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 28 ก.พ. 60 11.0552 10,502,520,213.08 11.0553 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 28 ก.พ. 60 5.5633 400,560,977.63 5.5634 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน