Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 26 เม.ย. 60 11.7207 6,900,988,893.48 11.7208 11.7207 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 26 เม.ย. 60 10.1647 54,933,778.77 10.1648 10.1647 -0.0006
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 26 เม.ย. 60 13.3349 4,972,568,784.60 13.3350 13.3349 0.0005
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 31 มี.ค. 60 10.0233 1,324,114,905.72 10.0234 10.0233 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 31 มี.ค. 60 10.0108 2,495,990,220.69 10.0109 10.0108 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 31 มี.ค. 60 10.0037 1,098,780,163.38 10.0038 10.0037 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน23 : PHATRA EFI6M23 31 มี.ค. 60 10.1228 566,228,889.74 10.1229 10.1228 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 31 มี.ค. 60 10.0517 722,311,366.62 10.0518 10.0517 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 31 มี.ค. 60 11.0464 438,985,365.67 11.0465 11.0464 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มกองทุนรวมผสม ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5 : PHATRA EQ LINK6M5 31 มี.ค. 60 10.0799 162,549,990.43 10.0800 10.0799 0.0000
2) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น : PHATRA ABSOLUTE 26 เม.ย. 60 9.5105 722,710,252.26 9.6057 9.5105 -0.0144
3) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 26 เม.ย. 60 13.2875 4,905,968,031.82 13.3587 13.2875 0.0303
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 26 เม.ย. 60 11.0219 981,435,558.91 11.1322 11.0219 0.0806
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 26 เม.ย. 60 11.3647 444,257,074.95 11.3648 11.3647 0.0399
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 26 เม.ย. 60 12.0369 69,459,948.16 12.0972 12.0369 0.0593
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 26 เม.ย. 60 16.2940 363,054,977.85 16.3756 16.2940 0.0793
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 26 เม.ย. 60 12.1071 234,258,955.25 12.1375 12.1071 -0.0590
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 26 เม.ย. 60 17.3371 1,176,949,650.74 17.3805 17.3371 -0.1040
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 25 เม.ย. 60 10.5434 795,746,939.48 10.6489 10.5434 0.0768
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 25 เม.ย. 60 16.3657 354,724,301.41 16.5295 16.3657 0.1301
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 25 เม.ย. 60 6.5853 60,423,471.61 6.5854 6.5853 -0.0564
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 26 เม.ย. 60 11.3601 31,852,340.79 11.3602 11.3601 0.0000
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 26 เม.ย. 60 13.4155 93,562,882.29 13.4156 13.4155 -0.0037
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 26 เม.ย. 60 28.6225 118,459,296.45 28.6226 28.6225 0.0914
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 26 เม.ย. 60 37.4565 409,026,084.06 37.4566 37.4565 0.1388
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 26 เม.ย. 60 16.8108 126,205,769.49 16.8109 16.7267 -0.0827
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 26 เม.ย. 60 10.4633 95,268,777.40 10.4634 10.4633 0.0365
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 26 เม.ย. 60 26.2442 2,214,767,260.85 26.2443 26.2442 0.0988
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 มี.ค. 60 12.9481 12,300,699,909.55 12.9482 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 มี.ค. 60 5.4112 389,612,170.92 5.4113 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน